RODO

Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski adres: ul. Rynek 21, 06-300 Przasnysz,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Roman Kwieciński e-mail: iod.przasnysz.002@komornik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia nazwiska, adresu zamieszkania ilości członków rodziny, adresów mailowych, nr telefonów, rachunków bankowych, oraz inne dane niezbędne do prowadzenia czynności egzekucyjnych i zabezpieczających oraz innych czynności nałożonych na komornika przez przepisy prawa, przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pana/Pani dane osobowe mogły zostać pozyskane bezpośrednio od Pana/ Pani bądź od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku,

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uczestnicy postępowania egzekucyjnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu postępowania egzekucyjnego przez okres 10 lat – kategoria A danych osobowych lub przez okres 5 lat – kategoria B danych osobowych lub nie dłużnej niż będzie to wynikało z przepisów prawa lub potrzeb Administratora,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo żądania od Administratora usunięcia danych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, prawo w wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w innym celu ,

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.