Wierzyciel

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski
Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Maciej Giranowski Kancelaria Komornicza nr V w Przasnyszu działa w rewirze obejmującym obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25 ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wobec powyższego Komornik Sądowy Maciej Giranowski przyjmuje również sprawy spoza rewiru tj. z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika, np. o następującej treści: „Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu Macieja Giranowskiego do prowadzenia postępowania na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22.02.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25 ze zm.).”

Wszczęcie postępowania

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć stosowny wniosek egzekucyjny, w którym precyzyjnie wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione oraz wszelkie znane dane identyfikacyjne (np. PESEL, NIP) stron postępowania. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy oraz ewentualnie pełnomocnictwo, a także oświadczenie o wyborze komornika do prowadzenia postępowania. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela zawierający precyzyjne określenie tej nieruchomości poprzez wskazanie adresu jej położenia i numer księgi wieczystej. Wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.

Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika oraz nie został on ustalony przez Komornika, wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Ustawowa opłata za podjęcie czynności poszukiwania majątku dłużnika wynosi 100,00 zł.

Wzory i formularze wniosków oraz oświadczeń zawarte są w zakładce Do pobrania.

Komornik Przasnysz Maciej Giranowski
Komornik Przasnysz Maciej Giranowski
Koszty prowadzonego postępowania

Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 770 kpc dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.

Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem. Koszty komornicze obejmują wydatki poniesione w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności oraz opłaty komornicze.

Wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów określa ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych (Dz.U.2018.770 z dnia 2018.04.25 ze zm.).

Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania albo w trakcie innych czynności wyłącznie w zakresie określonym ustawą.             Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Przykładowe wydatki w sprawie i ich wysokość:

  • 1,00 zł koszt przekazania środków przelewem bankowym,
  • 1,15 zł koszt przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej (za 1 km)
  • 45,44 zł koszt uzyskania informacji z ZUS,
  • 50,00 zł koszt uzyskania informacji z Urzędu Skarbowego,
  • 20,00 zł koszt uzyskania informacji z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
  • 7,79 zł koszt doręczenia korespondencji (jeden list),
  • 100,00 zł koszt pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.
Jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika. Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.
 
Zgodnie z art. 770 kpc koszty postępowania egzekucyjnego ustala postanowieniem komornik wraz z ukończeniem postępowania egzekucyjnego, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego.